Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
geokompozyt

Materiały z tej grupy przeznaczone są do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni komunikacyjnych lotnisk, autostrad, dróg, ulic itp. Dla każdej kategorii ruchu. Zbrojenie można stosować w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, w przypadku poszerzeń konstrukcji, w dylatacjach mostowych itp. Warstwa pośrednia nawierzchni bitumicznych zmniejszająca propagacje spękań od podbudowy związanej cementem albo na złączach występujących przy poszerzaniu istniejących jezdni lub połączonych różnych typów nawierzchni.

Funkcje

W grupie tej wyróżniamy trzy podgrupy:

 • geowłókniny
 • geosiatki
 • geokompozyty

Geowłókniny

funkcje: uszczelnienie nawierzchni, ochrona podbudowy

Stosowane są pod warstwy z mieszanek mineralno - asfaltowych układanych na gorąco w nawierzchniach komunikacyjnych podatnych lub półsztywnych dróg, autostrad, lotnisk, ulic, chodników itp. dla każdej kategorii ruchu (w nawierzchniach remontowanych i nowo budowanych)

Efekty działania

 • uszczelnienie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi przeciw przenikaniu wody i powietrza
 • rozproszenie naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni
 • w rezultacie: 3-4 krotne przedłużenie żywotności nawierzchni bitumicznych

Geowłókniny do nawierzchni bitumicznych wykonywane są z ciągłych lub ciętych włókien łączonych mechanicznie i posiadają strukturę pozwalająca na ich nasączenie asfaltem lub emulsją asfaltową

Przy doborze należy zwrócić szczególna uwagę na jednolita grubość i strukturę geowłókniny, co ma decydujące znaczenie dla jej równomiernego nasycenia asfaltem lub emulsją asfaltową. Najwyższą jednorodnością odznaczają się geowłókniny z włókien ciągłych łączonych mechanicznie.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałość na rozciąganie: min 8,5 kN/m
 • wydłużenie przy max. obciążeniu: 55-80%
 • nasiąkliwość bitumem: 1,1 kg/m2

Geosiatki

funkcje: wzmocnienie nawierzchni drogowych

Stosowane w konstrukcjach nowobudowanych i remontowanych górnych warstw jezdni o nawierzchniach z mieszanek mineralno - asfaltowych

Efekty działania

 • wzmocnienie nawierzchni bitumicznych
 • rozproszenie naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni
 • zwiększenie żywotności i trwałości nawierzchni bitumicznych

Geosiatki do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych wyróżniają się dużymi i w przybliżeniu równymi wytrzymałościami na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym przy wydłużeniach pozwalających na przejęcie sił rozciągających w mieszankach mineralno - asfaltowych (max. 3%). Mogą być produkowane z włókien szklanych, węglowych lub bazaltowych, oraz być wstępnie powlekane bitumem.

Przy doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wytrzymałość materiału, oraz jego wydłużalność (max. 3%). Wskazane ze względów technologicznych jest stosowanie siatek wstępnie powlekanych bitumem.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym równe: w zależności od obliczeń projektowych (dostępne od 50 do 200 kN/m)
 • wydłużenie przy max. obciążeniu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym: max 3%
 • surowiec: wg projektu (dostępne z włókna szklanego lub/i węglowego)

Geokompozyty

funkcje: wzmocnienie nawierzchni drogowych, uszczelnienie nawierzchni

Stosowane w konstrukcjach nowobudowanych i remontowanych górnych warstw jezdni o nawierzchniach z mieszanek mineralno - asfaltowych

Efekty działania

 • wzmocnienie nawierzchni bitumicznych
 • rozproszenie naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni
 • uszczelnienie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi przeciw przenikaniu wody i powietrza
 • ponad 4-krotne zwiększenie żywotności i trwałości nawierzchni bitumicznych

Geokompozyty do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych mają postać geowłókniny do nawierzchni bitumicznych, zespolonej z geosiatką z włókna szklanego, bądź/i wzmacnianej przeszyciem z włókna szklanego. Wyróżniają się one dużymi i w przybliżeniu równymi wytrzymałościami na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym, przy wydłużeniach pozwalających na przejęcie sił rozciągających w mieszankach mineralno - asfaltowych (max. 3%).

Przy doborze należy zwrócić uwagą na wytrzymałość materiału i jego wydłużalność (max. 3%), a także na jednolita grubość i strukturę geowłókniny, co ma decydujące znaczenie dla jej równomiernego nasycenia asfaltem lub emulsją asfaltową. Najwyższą jednorodnością odznaczają się geowłókniny z włókien ciągłych łączonych mechanicznie.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym równe: w zależności od obliczeń projektowych (dostępne od 50 do 200 kN/m)
 • wydłużenie przy max. obciążeniu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym: max 3%
 • surowiec: wg projektu (dostępne z włókna szklanego lub/i węglowego)
 • nasiąkliwość bitumem: 1,1 kg/m2