Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
gabiony

Materiały geosyntetyczne, które posiadaj?form?przestrzenn?i poza spełnianiem określonych funkcji technicznych, stanowi?jednocześnie elementy widoczne w kształtowanym przy ich pomocy krajobrazie. Różni?si?pod tym względem od pozostałych grup geosyntetyków, które z reguły "znikaj? pod powierzchni?gruntu lub konstrukcji, albo jak w przypadku pokry?zapobiegających erozji powierzchniowej - dopasowuj?si?jedynie do ju?ukształtowanych powierzchni.

Funkcje

W grupie materiałów wyróżniamy:

 • Kosze gabionowe z siatki stalowej heksagonalnej splatanej.
 • Materace gabionowe z siatki stalowej heksagonalnej splatanej.
 • Walce gabionowe z siatki stalowej heksagonalnej splatanej.
 • Kosze gabionowe z siatki stalowej zgrzewanej.
 • Materace gabionowe z siatki stalowej zgrzewanej.
 • Materace gabionowe z siatki polipropylenowej.
 • Walce gabionowe z siatki polipropylenowej.
 • Walce gabionowe z siatki polipropylenowej z roślinności?
 • Walce faszynowe kokosowe - wegetacyjne.
 • Faszyna tradycyjna.

Kosze gabionowe z siatki stalowej splatanej i zgrzewanej

funkcje: wzmocnienie gruntu, przeciwerozja, kształtowanie przestrzeni

Kosze gabionowe stosowane s?przy konstrukcjach oporowych skarp w budownictwie lądowym, zabezpieczenia brzegów w budownictwie wodnym. Wykorzystywane s?jako elementy małej architektury oraz do konstrukcji ekranów akustycznych.

Efekty działania

 • przeciwdziałanie naporowi gruntu
 • architektoniczna aranżacja terenu

Kosze gabionowe wykonane s?z siatki stalowej (heksagonalnej podwójnie skręcanej lub prostokątnej zgrzewanej) o wysokiej odporności na uszkodzenia. W zależności od tego czy s?wykonane z siatki splatanej (podwójnie skręcanej czy zgrzewanej) charakteryzuj?si?odpowiednia elastyczności?w konstrukcji. Gabiony s?w pełni wodoprzepuszczalne co jest istotne dla swobodnego wypływu wody gruntowej. Dzięki eksponowaniu kamienia naturalnego stanowiącego wypełnienie kosza konstrukcje osiąga efektowny wygląd.

Przy doborze siatki z jakiej ma by?wykonany gabion należy w szczególności zwróci?uwag?na to czy konstrukcji w czasie eksploatacji będzie pracowa? Gabiony z siatki splatanej s?bardziej elastyczne i lepiej dopasowuj?si?do gruntu, natomiast gabiony z siatki zgrzewanej trwalej utrzymuj?pierwotna form? przez co s?bardziej estetyczne. Wymiary koszy należy dopasowa?do geometrii konstrukcji, biorąc pod uwag?jej stateczność. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne należy dobiera?tak, aby minimalizowa?ryzyko ich uszkodzenia podczas pracy konstrukcji (np. falowanie wody powoduje ciągłe ruchy konstrukcji, przez co uszkadzana jest lokalnie powłoka PCV, stwarzając ogniska korozji). Dla przeciwdziałania zamuleniu gabionów zalecz si?ich odseparowanie od chronionego gruntu geowłóknin?separacyjno - filtracyjn?


Materace gabionowe z siatki stalowej splatanej i zgrzewanej oraz z siatki polipropylenowej

funkcje: wzmocnienie gruntu, przeciwerozja, kształtowanie przestrzeni

Materace gabionowe stosuje si?do zabezpieczenia brzegów i dna w budownictwie wodnym, kształtowania rowów o znacznych spadkach i przepływie wody w budownictwie drogowym oraz jako elementy małej architektury.

Efekty działania

 • Przeciwdziałanie wymywaniu gruntu
 • stabilizacja skarp i dna rowów, cieków i zbiorników wodnych

Materace gabionowe wykonane s?z siatki stalowej (heksagonalnej podwójnie skręcanej lub prostokątnej zgrzewanej) bąd?polipropylenowej o wysokiej odporności na uszkodzenia. W zależności od tego czy s?wykonane z siatki splatanej (podwójnie skręcanej czy zgrzewanej) charakteryzuj?si?odpowiednia elastyczności?w konstrukcji. Gabiony s?w pełni wodoprzepuszczalne co jest istotne dla swobodnego wypływu wody gruntowej. Dzięki eksponowaniu kamienia naturalnego stanowiącego wypełnienie kosza konstrukcje osiąga efektowny wygląd.

Przy doborze siatki z jakiej ma by?wykonany gabion należy w szczególności zwróci?uwag?na to czy konstrukcji w czasie eksploatacji będzie pracowa? Gabiony z siatki stalowej splatanej oraz z siatki polipropylenowej s?bardziej elastyczne i lepiej dopasowuj?si?do gruntu, natomiast gabiony z siatki zgrzewanej trwalej utrzymuj?pierwotna form? przez co s?estetyczniejsze. Wymiary materacy należy dopasowa?do geometrii konstrukcji, biorąc pod uwag?jej stateczność. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne należy dobiera?tak, aby minimalizowa?ryzyko ich uszkodzenia podczas pracy konstrukcji (np. falowanie wody powoduje ciągłe ruchy konstrukcji, przez co uszkadzana jest lokalnie powłoka PCV, stwarzając ogniska korozji). Dla przeciwdziałania zamuleniu gabionów zalecz si?ich odseparowanie od chronionego gruntu geowłóknin?separacyjno - filtracyjn?


Walce gabionowe z siatki stalowej splatanej oraz z siatki polipropylenowej

funkcje: wzmocnienie gruntu, przeciwerozja, kształtowanie przestrzeni

Walce gabionowe stosuje si?do zabezpieczenia brzegów przed erozj?oraz jako fundament systemów wegetacyjnych (np. faszyn kokosowych) w budownictwie wodnym oraz jako elementy małej architektury.

Efekty działania

 • Przeciwdziałanie wymywaniu gruntu
 • stabilizacja skarp i dna rowów, cieków i zbiorników wodnych

Walce gabionowe wykonane s?z siatki stalowej heksagonalnej podwójnie skręcanej lub polipropylenowej o wysokiej odporności na uszkodzenia. Charakteryzuj?si?odpowiedni?elastyczności?w konstrukcji. Walce gabionowe s?w pełni wodoprzepuszczalne co jest istotne dla swobodnego wypływu wody gruntowej. Dzięki eksponowaniu kamienia naturalnego stanowiącego wypełnienie kosza konstrukcje osiąga efektowny wygląd.

Wymiary walców należy dopasowa?do geometrii konstrukcji, biorąc pod uwag?jej stateczność. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne należy dobiera?tak, aby minimalizowa?ryzyko ich uszkodzenia podczas pracy konstrukcji (np. falowanie wody powoduje ciągłe ruchy konstrukcji, przez co uszkadzana jest lokalnie powłoka PCV, stwarzając ogniska korozji). Dla przeciwdziałania zamuleniu gabionów zalecz si?ich odseparowanie od chronionego gruntu geowłóknin?separacyjno - filtracyjn?


Walce gabionowe z siatki polipropylenowej z roślinności?/h3>

funkcje: wzmocnienie gruntu, przeciwerozja, zazielenienie, kształtowanie przestrzeni

Walce gabionowe stosuje si?do zabezpieczenia brzegów przed erozj?w budownictwie wodnym oraz jako elementy małej architektury.

Efekty działania

 • Przeciwdziałanie wymywaniu gruntu
 • stabilizacja skarp i dna rowów, cieków i zbiorników wodnych
 • zazielenienie brzegów (walce stanowi?baz?dla roślinności wodnej)

Walce gabionowe wykonane s?z siatki polipropylenowej o wysokiej odporności na uszkodzenia. Charakteryzuj?si?wysok?elastyczności?w konstrukcji. Walce gabionowe s?w pełni wodoprzepuszczalne co jest istotne dla swobodnego wypływu wody gruntowej. Dzięki eksponowaniu kamienia naturalnego stanowiącego wypełnienie walca konstrukcja osiąga efektowny wygląd. Wypełnienie kamienne uzupełniane jest materiałem porowatym (lawa), zapewniającym utrzymanie wilgoci dla roślinności przy niższym stanie wody w zbiorniku (cieku). Walce po instalacji obsadza si?sadzonkami odpowiednio dobranej roślinności wodnej.

Wymiary walców należy dopasowa?do geometrii konstrukcji, biorąc pod uwag?jej stateczność. Dla przeciwdziałania zamuleniu gabionów zaleca si?ich odseparowanie od chronionego gruntu geowłóknin?separacyjno - filtracyjn?


Walce faszynowe kokosowe - wegetacyjne

funkcje: zazielenienie, kształtowanie przestrzeni

Walce faszynowe stosuje sie do budowy i rekultywacji cieków i zbiorników wodnych.

Efekty działania

 • stworzenie optymalnych warunków i bazy dla wzrostu roślinności wodnej
 • Przy zastosowaniu walców preplantowanych lub z rozwinięt?roślinności?otrzymuje sie natychmiastowy efekt zazielenienia brzegów.

Walce wypełnione s?włóknem kokosowym, stopniowo ulegającym biodegradacji i stanowiącym doskonałe podłoże dla rozwoju roślin wodnych. Walce mog?by?dostarczone bez roślinności (do obsadzenia po instalacji), z zaplantowanymi sadzonkami lub z roślinności?rozwinięt?po okresie pielęgnacji w szkółkach.

Przy doborze należy zwróci?uwag? że walce mog?by?stosowane przy ograniczonych parametrach przepływu lub falowania wody (szczegóły należy uzgodni?z dostawc?. Średnica i długość walców powinna by?dobierana w nawiązaniu do geometrii cieków lub zbiorników. Dobór roślin powinien następowa?w nawiązaniu do warunków lokalnych (szczegóły należy uzgodni?z dostawc?.


Faszyna tradycyjna

funkcje: przeciwerozja, wzmocnienie gruntu, kształtowanie przestrzeni

Walce faszynowe stosuje sie do zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych oraz do zabezpieczenie przeciwerozyjnego skarp na lądzie.

Efekty działania

 • Umocnienie skarp w budownictwie lądowym i wodnym
 • Ograniczenie skutków erozji powierzchniowej na chronionych skarpach.

Faszyna tradycyjna ma form?kiszek złożonych z gałęzi. Jest w pełni ekologiczna.

Faszyn?tradycyjna należy dobiera? biorąc pod uwag?jej stosunkowo niewielk?trwałość.