Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Rozładunek i składowanie

Aby uniknąć uszkodzenia rolek przy ich rozładunku, składowaniu i przenoszeniu należy przygotować odpowiednio dużą powierzchnię. Poszczególne typy geosiatki, jak również rolki o różnych wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym ma zostać wbudowany Miragrid GX powinno być możliwie równe i zagęszczone. Wszystkie konary, krzewy i inne materiały mogące uszkodzić Miragrid GX powinny zostać usunięte. Układanie powinno nastąpić bezpośrednio przed wbudowaniem warstwy nasypowej.

Połączenie z geowłókniną

Jeżeli Miragrid GX stosowany jest razem z geowłókniną, warstwę geowłókniny należy ułożyć przed (tzn. pod) geosiatką. Miragrid GX powinien pozostawać w bezpośrednim kontakcie z gruboziarnistym materiałem.

Układanie

Rolkę Miragrid GX należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym podłożu, stosownie do dokumentacji projektowej. Zazwyczaj wzdłużny kierunek Miragrid GX powinien być prostopadły do osi nasypu. Geosiatka powinna leżeć płasko - bez fałd, załamań i innych nierówności. Czas, w którym Miragrid GX narażony jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien zostać ograniczony maksymalnie do 30 dni.

Cięcie

Geosiatki można ciąć na żądany wymiar ostrym nożem lub nożyczkami.

Kierunek układania

Miragrid GX w kierunku głównego obciążenia powinien być układany w jednym kawałku - bez łączenia. Jeżeli połączenia w kierunku występowania głównych naprężeń są nieuniknione, należy w specyfikacji podać odpowiednią metodę łączenia.

Łączenie na zakład

Miragrid GX można łączyć na zakład. Szerokość zakładu powinna zostać określona w obliczeniach statycznych (w zależności od stosowanego obciąźenia). Zalecamy stosowanie minimum 0,5 m zakładu w kierunku poprzecznym i 2 m zakładu na końcu rolki (zgodnie z pr EN 14 475).

Formowanie nasypu

Poruszanie się jakimikolwiek pojazdami bezpośrednio po geosiatce Miragrid GX jest niedozwolone. Dlatego konieczne jest formowanie nasypu od czoła. Grubość warstwy materiału nasypowego powinna zostać określona w specyfikacji projektowej. W przypadku, jeśli nie ma żadnych wskazówek minimalna grubość pierwszej warstwy powinna wynosić 400 mm (względnie 300 mm po zagęszczeniu). Materiał nasypowy o pH>9 nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z Miragrid GX.

Wbudowywanie materiału nasypowego

Do wbudowywania materiału nasypowego należy używać pojazdów gąsienicowych.

Zagęszczanie

Zagęszczanie nasypu (statyczne lub dynamiczne) zależy od rodzaju podłoża oraz materiału nasypowego.


Rysunki oraz treść pochodzą z materiałów informacyjnych firmy TenCate