Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Przygotowanie podłoża

Podłoże należy wyrównać i usunąć wszelkie wystające korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, które mogłyby uszkodzić geotkaninę.

Rozwinięcie geotkaniny

Geotkaninę naleźy rozkładać pasmami równoległymi lub prostopadłymi do osi drogi, nasypu czy zbocza. W razie konieczności łączenia pasm należy przewidzieć zakłady o szerokości odpowiedniej dla rodzaju gruntów podłoźa w miejscu wbudowania. Kierunek rozkładania geotkaniny powinien być zgodny z kierunkiem zawartym w projekcie technicznym i wynika ze względów wytrzymałościowych oraz technologicznych.

Łączenie pasm geotkaniny

Pasma geotkaniny można łączyć na zakład. W tej sytuacji Dla gruntów o umiarkowanej nośności stosuje się zakład 300mm. W przypadku gruntów niskiej nośności zakład należy powiększyć do 500-1000mm. Aby nie dopuścić do rozsuwania się założonych pasów można zastosować mocowanie do gruntu za pomocą stalowych klamer (z prętów stalowych fi8) w kształcie litery U, w odstępach od 4 do 5 m.

Należy unikać łączenia na zakład pasm geotkanin w kierunku ich głównego działania wzmacniającego!

Innym sposobem łącznia pasm geotkanin jest zszywanie. Zszywanie można wykonać na budowie stosując przenośne maszyny do szycia. Należy ułożyć 2 pasy geotkaniny na sobie na zakład około 200 mm i następnie zszyć je ze sobą stosując ścieg dwunitkowy.

Dostarczanie i rozkładanie materiału nasypowego

Sprzęt budowlany nie może poruszać się bezpośrednio po rozłożonej geotkaninie. Materiał nasypowy należy dostarczać na wcześniej rozłożone pasma w kierunku przeciwnym do kierunku ułożonych pasm i od środka do brzegów. Dzięki temu sprzęt budowlany będzie mógł poruszać się po warstwie już ułożonego materiału. W przypadku rozkładania materiału posiadającego ostre krawędzie (np. kamieni łamanych) mogących uszkodzić geotkaninę zaleca się wykonanie cienkiej warstwy amortyzującej z drobnego materiału.

Rozkładanie materiału nasypowego najlepiej wykonać za pomocą spycharek. Nie należy doprowadzać do nadmiernego miejscowego naprężania geotkaniny.


Rysunki pochodzą z materiałów informacyjnych firmy TenCate