Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl
geowłóknina

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane najczęściej z włókien polipropylenowych lub poliestrowych (ciągłych lub ciętych) o nieuporządkowanej strukturze, łączonych mechanicznie (igłowanie, przeszywanie), lub termicznie (zgrzewanie).

Geowłóknina ma zastosowanie jako wzmocnienie i separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Z geowłókniny wykonuje się warstwy rozdzielające miedzy gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Osłaniają uszczelnienia z geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym.

Funkcje

Ze względu na funkcje jakie geowłóknina spełnia w konstrukcji budowli dzielimy je na:


Geowłókniny filtracyjne

funkcje: filtracja, separacja, przeciwerozja

Geowłókniny filtracyjne mają zastosowanie jako ochrona systemów drenażowych przed zamuleniem, oraz jako filtr zapobiegający erozji gruntu powodowanej wypływem wody gruntowej (pod zabezpieczeniami brzegowymi, oraz wodoprzepuszczalnymi konstrukcjami oporowymi, np. z gabionów)

Efekty działania

 • zwiększenie wydajności i żywotności systemów drenażowych
 • ochrona gruntu przed wypłukiwaniem

Optymalne są tu geowłókniny cienkie, o strukturze pozwalającej na duży przepływ wody i przenikanie najdrobniejszych cząstek, wypłukiwanych z chronionego gruntu bez ich zatrzymania między włóknami, co powodowałoby tzw. kolmatację ("zatykanie" porów) filtra z geowłókniny.

Przy doborze geowłókniny filtracyjnej powinno się zatem brać pod uwagę przede wszystkim wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, charakterystyczny wymiar porów, a także własności mechaniczne (w zakresie zapewniającym właściwa odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu)

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • charakterystyczna wielość porów O90: 90-120 µm
 • wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 90l/m2/s
 • wytrzymałość na rozciąganie: 7-10 kN/m

Geowłókniny separacyjno - filtracyjne

funkcje: separacja, filtracja, drenaż, ochrona.

Geowłókniny są najbezpieczniejszym separatorem tam, gdzie można się spodziewać znaczniejszych odkształceń separowanych warstw, spowodowanych np. dużym osiadaniem. Ich znaczne wydłużalności redukują ryzyko uszkodzenia w procesie odkształcania warstw, jak też podczas wbudowywania.

Efekty działania

 • skrócenie czasu konsolidacji i stabilizacji podłoża gruntowego
 • zmniejszenie lub wyeliminowanie konieczności wymiany gruntu
 • wzmocnienie podłoża gruntowego
 • przeciwdziałanie erodującemu oddziaływaniu wód gruntowych

Optymalne są tu geowłókniny o strukturze pozwalającej na duży przepływ wody zarówno w kierunku prostopadłym jak i w płaszczyźnie materiału, przy jak najmniejszej skłonności do kolmatacji ("zatykania" porów) oraz zachowaniu odpowiednio wysokich własności mechanicznych.

Przy doborze geowłókniny separacyjno-filtracyjnej powinno się zatem brać pod uwagę w równym stopniu wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, charakterystyczny wymiar porów, wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie materiału (funkcja drenująca),a także własności mechaniczne (w zakresie zapewniającym właściwą odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu, oraz podczas pracy w warunkach większych osiadań gruntu, znacznych obciążeń użytkowych i dynamiki tych obciążeń).

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałość na rozciąganie: w zależności od obliczeń projektowych, dostępne 7-30 kN/m
 • wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: w zależności od obliczeń projektowych, wskazana min. 55 l/m2/s
 • odporność na przebicie statyczne (CBR): w zależności od obliczeń projektowych, wskazana min. 1500N
 • wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 40%
 • wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: zależnie od pożądanej funkcji drenażowej, wskazana min. 4,0E-6 m2/s

Geowłókniny dwuwarstwowe

funkcje: separacja, filtracja, drenaż, ochrona.

Geowłókniny dwuwarstwowe stosowane są głównie jako warstwa filtracyjna (przeciwerozyjna) pod narzutami kamiennymi lub innymi ciężkimi zabezpieczeniami w budownictwie wodnym.

Efekty działania

 • ochrona podłoża gruntowego obiektów hydrotechnicznych przed erozją spowodowaną wymywaniem gruntu

Optymalne są tu geowłókniny o strukturze pozwalającej na duży przepływ wody zarówno w kierunku prostopadłym jak i w płaszczyźnie materiału, przy jak najmniejszej skłonności do kolmatacji ("zatykania" porów), oraz zachowaniu bardzo wysokich własności mechanicznych. Własności mechaniczne muszą zapewniać jak najmniejszy stopień uszkodzeń geowłókniny w trakcie wbudowania (np. formowania na niej narzutów kamiennych) Najlepiej te uwarunkowania spełniane są przez geowłókniny z włókien ciągłych (ew. ciętych), łączonych mechanicznie w procesie igłowania, ponieważ technologia ta pozwala na uzyskanie najkorzystniejszych własności mechanicznych przy jak najmniejszej grubości i masie powierzchniowej materiału, co z kolei jest konieczne dla zapewnienia jego wysokiej wodoprzepuszczalności i niskiej podatności na kolmatację. Mogą to być geowłókniny jednowarstwowe o odpowiednich parametrach, bądź dwuwarstwowe, gdzie właściwa warstwa filtracyjna o bardzo wysokiej wodoprzepuszczalności chroniona jest przed uszkodzeniami warstwą geowłókniny o dużej odporności mechanicznej, jednak nie pogarszającej parametrów hydraulicznych układu.

Przy doborze geowłókniny filtracyjno - separacyjnej dla trudnych warunków powinno się zatem brać pod uwagę w równym stopniu wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, małą podatność na kolmatację (określaną liczba tzw. constrictions), a także własności mechaniczne (w zakresie zapewniającym właściwą odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu, przy wzięciu pod uwagę np. rodzaj i wysokość zrzutu materiału kamiennego)

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałość na rozciąganie: min. 23 kN/m
 • odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 3300 N
 • odporność na przebicie dynamiczne (średnica otworu): max. 13 mm
 • wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 30 l/m2/s
 • wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 85%

Geowłókniny ochronne

funkcje: ochrona, separacja, drenaż.

Geowłókniny dwuwarstwowe stosowane są głównie jako warstwa filtracyjna (przeciwerozyjna) pod narzutami kamiennymi lub innymi ciężkimi zabezpieczeniami w budownictwie wodnym.

Efekty działania

 • ochrona geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • separacja warstw konstrukcji chroniących lub uszczelniających grunt
 • odprowadzenie wody lub odcieków w płaszczyźnie materiału

Geowłókniny ochronne wyróżniają się bardzo wysokimi wartościami odporności na przebicie dynamiczne i statyczne.

Przy doborze należy zwracać uwagę na rodzaj elementów, mogących stanowić zagrożenie dla szczelności geomembran i pod tym kątem stosować geowłókniny o odpowiedniej odporności na przebicie.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

 • wytrzymałość na rozciąganie: min. 30 kN/m
 • odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 5000 N
 • odporność na przebicie dynamiczne (średnica otworu): max. 11 mm
 • wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 8 l/m2/s
 • wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 75%