Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Rozładunek i składowanie

Aby uniknąć uszkodzenia rolek przy ich rozładunku, składowaniu i przenoszeniu, należy przygotować odpowiednio dużą powierzchnię. Poszczególne typy geokompozytu, jak również rolki o różnych wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym ma zostać wbudowany polyfelt.Rock PEC powinno być możliwie równe i zagęszczone. Wszystkie konary, krzewy i inne materiały mogące uszkodzić kompozyt powinny zostać usunięte. Układanie powinno nastąpić bezpośrednio przed wbudowaniem warstwy nasypowej.

Układanie

Rolkę polyfelt.Rock PEC należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym podłożu, stosownie do dokumentacji projektowej. Zazwyczaj wzdłużny kierunek polyfelt.Rock PEC powinien być prostopadły do osi nasypu. Geokompozyt powinien leżeć płasko - bez fałd, załamań i innych nierówności. Czas, w którym polyfelt.Rock PEC narażony jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien zostać ograniczony maksymalnie do 30 dni.

Cięcie

Geokompozyty można docinać na żądany wymiar ostrym nożem lub nożyczkami.

Kierunek układania

Geokompozyt w kierunku głównego obciążenia powinien być układany w jednym kawałku - bez łączenia. Jeżeli połączenia w kierunku występowania głównych naprężeń są nieuniknione, należy w specyfikacji podać odpowiednią metodę łączenia.

Łączenie pasm

Pasma geowlókniny można łączyć na zakład lub zszywać. Szerokość zakładu powinna zostać określona w obliczeniach statycznych (w zależności od stosowanego obciążenia). Zalecamy stosowanie minimum 0,5 m zakładu w kierunku poprzecznym i 2 m zakładu na końcu rolki (zgodnie z pr EN 14 475). Zszywanie powinno odbywać się przy użyciu specjalnych ręcznych maszyn do szycia.

Formowanie nasypu

Poruszanie się jakimikolwiek pojazdami bezpośoerednio po geokompozycie polyfelt.Rock PEC jest niedozwolone. Dlatego konieczne jest formowanie nasypu od czoła. Grubość warstwy materiału nasypowego powinna zostać określona w specyfikacji projektowej. W przypadku, jeżeli nie ma żadnych wskazówek minimalna grubość pierwszej warstwy powinna wynosić 40 cm (względnie 30 cm po zagęszczeniu). Materiał nasypowy o pH>9 nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z polyfelt.Rock PEC.

Wbudowywanie materiału nasypowego

Do wbudowywania materiału nasypowego należy używać pojazdów gąsienicowych.

Zagęszczanie

Zagęszczanie nasypu (statyczne lub dynamiczne) zależy od rodzaju podłoża oraz materiału nasypowego.Rysunki oraz treść pochodza z materiałów informacyjnych firmy TenCate